Assessoria legal a particulars

Pactem Advocats, Assessoria legal a particulars, El Masnou

Dret penal

1- Faltes contra les persones i patrimoni
2- Delictes contra el patrimoni
3- Lesions
4- Violència domèstica i de gènere
5- Penal econòmic
6- Delicte ecològic
7- Delictes informàtics
8- Alcoholèmies

Dret laboral

1- Acomiadaments, sancions
2- Extincions voluntàries del contracte
3- Reclamacions salarials
4- Accidents laborals
5- Jubilació, invalidesa


Dret civil i família

Àmbit immobiliari


1- Separacions i divorcis
2- Parelles de fetcustòdiapensions
3- Modificacions de mesures de sentències
4- Execucions de sentències
5- Tuteles, incapacitacions
6- Herències, legítimes
7- Contractes civils
8- Arrendamentsdesnonamentsobres...

9- Propietat horitzontal

10- Declaracions de domini
11- Divisió de cosa comuna
12- Execucions hipotecàries, embargaments
13- Reclamacions de quantitat
14- Judicis canviaris
15- Negligències mèdiques
16- Accidents de trànsit, multes

1- Arrendaments: contractació, desnonaments, reclamacions per despeses i millores, fiances, traspassos

2- Contractes: compravendes, negociació de contractes, arres, cessió
3- Comunitat de propietaris: queixes veïnals, sorolls, olors...
4- Reclamacions al propietari
5- Reclamacions per obres de reforma i millores de l'immoble
6- Obres mal fetes i/o inacabades
7- Reclamacions per danys i perjudicis
8- Reclamacions de quantitat
9- Treballs contractats i no realitzats